JOT-Raba

Tarliska Ab Ovo


Tarliska Górnej Raby "Ab Ovo"

Górna część obwodu nr 2 rzeki Raby, od ujścia potoku Lubieńka w Lubniu do początku muru oporowego w Stróży, oraz dolna część potoku Krzczonówka od Tokarni do Pcimia, udostępnione są do połowów muszkarskich bez prawa zabierania ryb w przedsięwzięciu sponsorowanym - Tarliska Górnej Raby "Ab Ovo". Ma ono udowodnić, że nieregulowany fragment rzeki może służyć równocześnie muszkarzom i rybom, przynosząc wędkarzom przyjemność ze sportu muchowego, a rybom zapewniając odpowiednie warunki do naturalnego rozrodu. W zarybieniach przewagę będą miały młodociane stadia narybku łososiowatych pochodzących z miejscowych populacji oraz tarlaki pstrągów potokowych.

Zamierzenie jest zorientowane na szkolenia i spotkania wędkarskie, ochronę miejscowych ryb, edukację miejscowej społeczności, zwalczanie kłusownictwa i złodziejstwa materiałów kamiennych. Całość celów działania to:

 1. poprawa geomorfologicznych własności koryta Raby i jej dopływów w obwodzie poprzez:
  • ochronę naturalnego przebiegu koryta rzeki Raby i potoku Krzczonówka w sekwencjach bystrze - ploso (riffie & pool pattern),
  • uzupełnianie żwiru w skalnych i wybetonowanych odcinkach dopływów Raby (Kobylok, Krzczonówka),
  • dostarczanie i wbudowanie rumoszu skalnego w bystrza koryta Raby o przegłębionej koronie,
 2. poprawa termiki wody w korycie Raby poprzez:
  • sadzenie i utrzymanie roślinności wodnej,
  • sadzenie i utrzymanie lasów łęgowych i olsów na terenach zalewowych,
 3. utrzymanie dostępu tarlaków do terenów tarliskowych poprzez:
  • wyburzenie zapory na potoku Trzebuńka w Stróży,
  • naprawę przepławki jazu w Myślenicach,
  • przebudowa basenu wypadowego zapory w Krzczonowie,
  • przebudowa nowych stopni na potoku Krzczonówka i stopnia w miejscowości Trzebunia na potoku Trzebuńka,
 4. ochrona fizyczna tarlisk poprzez:
  • wykonanie szlabanów na drogach dojazdowych do koryta dla uniemożliwienia kradzieży żwiru i kamieni z koryta Raby i jej dopływów,
  • wynajęcie pracowników dla celów ochrony przed kłusownictwem,
 5. zabiegi organizacyjno-edukacyjne w postaci:
  • zorganizowanie łowiska "no-kill" na odcinku Raby od ujścia Lubieńki do początku pierwszego muru oporowego w Stróży, wraz z jej dopływem Krzczonówką od połączenia potoków Skomielnianka z Łętówką do ujścia do rzeki Raby,
  • obsługa "warsztatów pstrągowych" rozpowszechniających umiejętność propagowania populacji pstrągów i łososi,
  • organizowanie szkoleń i pokazów wędkarstwa muchowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, ze szczególnym naciskiem na edukację ekologiczną uczestników,
  • organizowanie kursów wędkarstwa muchowego propagujących etyczny i ekologiczny sposób obcowania z przyrodą,
 6. zabiegi hodowlane w postaci:
  • utrzymania inkubatorów pstrągów potokowych i łososi w Myślenicach,
  • czynnej ochrony populacji pstrąga potokowego i łososia, w tym pstrąga potokowego rasy myślenickiej,
  • zabiegów polepszających warunki tarlane pstrągów i łososi,
  • ochrony miejscowej populacji lipienia dla jego termicznej aklimatyzacji w warunkach skanalizowanej rzeki podgórskiej,
  • ochrony "ex-situ" włosieniczników i innych roślin wodnych,
 7. monitoring:
  • termiki wody,
  • jakości żwiru,
  • parametrów geomorfologicznych koryta Raby.

Na terenie obwodu znajduje się wiele roślin i zwierząt chronionych, w samej rzece i jej dopływach występują następujące gatunki:

ROŚLINY ściśle chronione (Dz. U.04.168.1764):

Poz. 264: włosienicznik wodny i włosienicznik rzeczny (wraz z pospolitym włosienicznikiem krążkolistnym), występują w następujących lokalizacjach:

 • potok Krzywiczanka poniżej zapory w Pcimiu-Krzywicy do ujścia do Raby,
 • koryto Raby 100m poniżej ujścia potoku Lubieńka, od ujścia potoku Krzywiczanka do wąskiego mostu w Stróży, od ujścia potoku Miłogoszcz do jazu w Myślenicach, odcinek powyżej stopnia zabezpieczającego kolektor ściekowy z Zarabia w Myślenicach (ok. 60m)
ZWIERZĘTA ściśle chronione (Dz.U.04.229.2237):

Poz. 160: minóg strumieniowy - potok Krzywiczanka,

Poz. 168: piekielnica - koryto Raby na całej długości obwodu,

Poz. 172: śliz - koryto Raby i dopływów na całej długości,

Poz. 179: głowacz białopłetwy - koryto Raby na całej długości obwodu, przyujściowy odcinek potoku Krzczonówka,

Poz. 180: głowacz pręgopłetwy - koryta dopływów Raby na całej długości,

Poz. 183: salamandra plamista - potok Kobylok,

Poz. 184: gniewosz plamisty - potok Kobylok,

Poz. 188: zaskroniec pospolity - koryto Raby i jej dopływów, na całej długości,

Poz. 275: zimorodek - koryta dopływów Raby, na całej długości,

Poz. 291: jeż - koryto Raby i jej dopływów, na całej długości,

Poz. 292: rzęsorek rzeczek - potok Kobylok, potok Krzczonówka,

ZWIERZĘTA chronione częściowo (Dz.U.04.229.2237):

Poz. 1: rak rzeczny - potok Trzebuńka od źródeł do zapory w Stróży, z dopływami,

Poz. 10: czapla siwa - koryto Raby na całej długości obwodu,

Poz. 18: bóbr europejski: żeremia w rzece Rabie:

 • od ujścia potoku Krzywiczanka do wąskiego mostu w Stróży - 2 sztuki,
 • powyżej progu zabezpieczającego kolektor ściekowy z Zarabia - 1 sztuka,

Poz. 23: wydra - koryto Raby i jej dopływów, na całej długości.

Jak widać z powyższej listy, Tarliska Górnej Raby "Ab Ovo" obejmują znakomitą większość terenów zamieszkałych poprzez zwierzęta i rośliny chronione w obwodzie, a dalekosiężnym celem działania przedsięwzięcia jest zapewnienie takiej drożności korytarzy rzecznych, aby mogły one ze swych ostoi rozpowszechniać się na inne przyległe tereny.