JOT-Raba

JOT-Doradztwo Techniczne


JOT Doradztwo Inwestycyjno-Budowlane

JOT Doradztwo Inwestycyjno-Budowlane to firma działająca od 2002 roku w sferze infrastruktury i technologii dla realizacji ogólnego celu kształtowania budowli, w powiązaniu z estetycznym otoczeniem, przyjaznym przyrodzie i ludziom. Dotychczasowa działalność skupiona jest na:

 • usługach inżynierskich związanych z kontraktowaniem, zarządzaniem i monitorowaniem projektów infrastrukturalnych (głównie drogi i mosty, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci)
 • doradztwie w zakresie technologii materiałów budownictwa ogólnego, przemysłowego, drogowego i wodnego
 • wykonywaniu i wdrażaniu koncepcji i projektów odtwarzania górskich rzek i potoków, zabezpieczania korytarzy ich przebiegu, realizacji osłon biologicznych i odtwarzania autochtonicznych zespołów roślinnych i zwierzęcych, budowie kanałów tarłowych i kanałów inkubacyjnych, odtwarzaniu naturalnych tarlisk ryb
 • stosowaniu niekonwencjonalnych metod w zakresie edukacji środowiskowej i socjologii społecznej (Bezkrwawe łowy)
 • kontraktowaniu usług rybackich i rolniczych w zakresie zagospodarowania rybackiego i urządzania terenów podmokłych

Podstawą działalności są doświadczenia właściciela firmy, Józefa Jeleńskiego, pochodzące z pracy w krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w firmach konsultingowych i budowlanych, a także w jednostkach badawczych i dydaktycznych. Ponadto, prywatne zainteresowania i rozległe międzynarodowe kontakty w świecie wędkarskim pozwalają na odniesienie doświadczeń zawodowych do realiów krajów o różnym poziomie kultury i dyscypliny społecznej.

Firma przyjmuje zlecenia do wykonania w języku polskim i angielskim oraz w oparciu o normy polskie, brytyjskie, amerykańskie i niemieckie. Korespondencja i bieżące kontakty firmy odbywać się mogą ponadto w języku niemieckim. Aktualnie firma wykonuje prace na zlecenia firm polskich i zagranicznych, agencji rządowych i Komisji Europejskiej.

Poglądy reprezentowane przez firmę odpowiadają następującym fundamentalnym założeniom:

 • Rzeka i potok górski są zjawiskiem geologicznym, kształtującym dolinę w dynamicznym procesie, który powoduje powstawanie serii różnorodnych siedlisk w całym związanym z nimi "korytarzu", toteż rozwiązywanie problemów techniczno-cywilizacyjnych powinno się odbywać z poszanowaniem integralności tego układu. Zwykła "kanalizacja" cieku jest jego dewastacją, prowadzącą do wymierania roślin i zwierząt związanych z płynącymi wodami i w konsekwencji zabijającą atrakcyjność rzeki. Konieczne jest wykorzystanie geomorfologii fluwialnej i ekologii wodnej do rozwiązywania problemów technicznych, jakie powoduje sąsiedztwo rzeki z zabudową cywilizacyjną, by w efekcie otrzymać ożywiony przyrodniczy zespół otoczenia przyciągającego uwagę ludzi. (patrz "Zasady...", 2005)
 • Strategicznym celem staje się odzyskanie podmiotowości rzeki i zjawisk z nią związanych wobec przedmiotowości ewentualnych działań osłonowych względem czynników cywilizacyjnych. Rozwiązanie problemu styku cywilizacji z rzeką powinno się odbywać na zasadzie:
  1. identyfikacji obszarów i budowli wymagających ochrony przed naturalnymi zjawiskami oraz ich ewentualne przeniesienie w tereny bezpieczne
  2. znalezienia naturalnego lub zbliżonego do natury rozwiązania osłony elementów ingerujących w dolinę rzeczną (mostów, dróg, budynków, zabytków, terenów chronionych itp.)
  3. pozostawienia swobody kształtowania się warunków w jak największym obszarze doliny rzecznej, monitorowaniu i utrzymaniu warunków naturalnych tamże
 • W procesie cywilizacyjnym najbardziej ucierpiały doliny rzek górskich i związany z nimi zespół ryb zimnolubnych. Organizacja Trout Unlimited zajmująca się ochroną środowisk gatunków ryb zimnolubnych jest dla firmy podstawowym źródłem praktycznych koncepcji socjologiczno-technicznych prowadzących do odtworzenia rzek i potoków dla ryb i ludzi.
 • Rzeki górskie najbardziej ucierpiały od efektów budownictwa drogowego, w tym dróg rolniczych i leśnych, zajęcia terenów nadbrzeżnych i likwidacji nadbrzeżnej roślinności ziemnowodnej, eksploatacji kruszyw gruboziarnistych, rozproszonego obciążenia osadami i substancjami biogennymi, ekstrakcji wód i braku osłony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Wszystkie te czynniki bezpośrednio związane są z zagospodarowaniem terenu i budownictwem infrastrukturalnym. To stwarza konieczność analizowania wpływu nawet odległych zamierzeń infrastruktury i budownictwa na okoliczne rzeki. Tym bardziej bezpośrednie działania w strefie wielkiej wody, jak na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe okolicy rzeki, powinno być dostosowane do potrzeb rzeki, a nie jak to dotychczas najczęściej bywa, być głównym powodem i usprawiedliwieniem dewastacji cieków. (SITK)
 • Skanalizowanie rzek w przeszłości, odbyło się w celu zabudowy lub w konsekwencji spowodowało zabudowę dolin do takiego stopnia, że nie ma przestrzeni dla odtworzenia właściwych proporcji naturalnego korytarza rzecznego w przekroju doliny. Te problemy są rozwiązywane metodami "bliskiego naturze" kształtowania cieków, między innymi opisanymi w niemieckich wytycznych DWA (dawniej DVWK), stosowanymi w praktyce od połowy lat osiemdziesiątych, które są zalecane przez firmę lub innych (Polska Zielona Sieć).
 • Budowa zbiorników retencyjnych i kanałów (żeglugowych, czy przeciwpowodziowych) powinna wykorzystywać tereny poza dolinami rzecznymi, aby nie szkodzić rzece.
 • Problem kradzieży leśnych i kruszyw z rzek, kłusownictwa, zaśmiecania i nielegalnego zrzutu ścieków jest wynikiem kultury i sposobu życia miejscowej ludności bardziej niż możliwości technicznych zagospodarowania odpadów czy egzekwowania prawa. Brud i złodziejstwo są charakterystyczne dla większości środowisk bezrobotnych i bez eliminacji strukturalnego bezrobocia nie rozwiąże się problemów w sferze obciążania środowiska. Pośrednie efekty można uzyskać poprzez ukierunkowane negocjacje z wybranymi przedstawicielami ludności miejscowej, w oparciu o faktyczne uznanie pewnych praw zwyczajowych oraz ich zalegalizowanie. Przykładem mogą być negocjacje organizacji wędkarskich USA z przedstawicielami plemion Indian amerykańskich dla ustalenia zakresu i sposobu tradycyjnej eksploatacji rzek łososiowych, powtórzone w stosunku do grupy potencjalnych miejscowych kłusowników znad rzeki Raby.
 • Czyste otoczenie jest wynikiem sprzątania, które kosztuje. Bez przeznaczenia odpowiednich środków finansowych i organizacyjnych nie ma mowy o uzyskaniu efektów w tym względzie.