JOT-Raba

Publikacje


Teksty i publikacje od roku 2002 do 2013

Publikacji udostępnionych po roku 2013 należy szukać na stronie projektu Tarliska Górnej Raby.

Józef Jeleński: Jaka Raba? Aura - Ochrona Środowiska 11/2002, str. 16-20

Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2001. Pstrąg & Lipień, styczeń-czerwiec 2002, rocznik 10, nr 24, str. 5-8

Józef Jeleński: Pstrąża kołyska. Artykuł umieszczony na portalu internetowym www.namuche.pl, grudzień 2002

Józef Jeleński: Private Owned Trout Fishery in the Raba River - Six Years After Opening. Proceedings of International Workshop: Sustainable Management of Freshwater Fisheries and Nature Conservation in Central and Eastern European Countries. Jachranka, Poland, 12-13 December, 2003 PDF (168kB)

Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2002. Pstrąg & Lipień, styczeń-czerwiec 2003, rocznik 11, nr 26, str. 9-19

Tomasz Mikołajczyk, Józef Jeleński, Przemysław Wroński, Rafał Bernaś, Krzysztof Jackowski, Piotr Epler: Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów w granicach obwodu rybackiego Nr 3. Rocznik Nauk Zootechnicznych, Suppl., z. 17 (2003) 667-670

Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2003. Pstrąg & Lipień, styczeń-lipiec 2004, rocznik 12, nr 28, str. 13-17

Józef Jeleński: Uzgodnienia prac regulacyjnych - dokumenty do wykorzystania, 23 maja 2004. LINK

Józef Jeleński: Droga i jej odwodnienie jako trwałe uszkodzenie doliny i łożyska cieku. Zeszyty naukowo techniczne SITK RP, seria materiały konferencyjne Nr 62/2004 (zeszyt 112) str.115-135 PDF - tekst (168kB) PDF - ilustracje (5MB)

Józef Jeleński: Szacowanie wyników tarła naturalnego pstrągów. Sympozjum "Naturalne tarło łososia atlantyckiego i troci wędrownej - ochrona i formy jego wspomagania" Krzynia, November 2004 PDF (1,4MB)

Józef Jeleński: Operat rybacki na obwód nr 2 Raby. Pstrąg & Lipień, numer specjalny 2005, rocznik 13, nr 30, str. 1-24 PDF (6MB)

Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2004. Pstrąg & Lipień, styczeń-lipiec 2005, rocznik 13, nr 31, str. 17-21

Józef Jeleński: Zakres możliwych działań dla odtworzenia tarlisk łososia i troci w rzece Łebie w Lęborku. Raport dla Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, Luty 2005, Pstrąg & Lipień, lipiec-grudzień 2005, rocznik 13, nr 32, str. 2-10

Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka, Bartłomiej Wyżga, Jacek Zalewski: Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska, Departament Zasobów Wodnych, Warszawa, 2005 LINK

Bartłomiej Wyżga, Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka, Jacek Zalewski: Ocena stanu istniejącego cieków z karpackiej części dorzecza górnej Wisły i możliwości jego poprawy w świetle "Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich" Środowiskowe Aspekty Gospodarki Wodnej, (L. Tomiałojć, A. Drabiński red.) Wrocław 2005

Józef Jeleński: Wykorzystanie rejestrów połowów wędkarskich do zarządzania łowiskiem pstrągowym. Nasze pstrągi - materiały z konferencji "Organizacja wędkarstwa na wodach krainy ryb łososiowatych i lipienia w okręgu lubelskim PZW", okręg PZW Lublin, marzec 2006 PDF (834kB)

Józef Jeleński: Synteza wyników rybacko-wedkarskich obwodu nr 2 (dawniej 3) rzeki Raby, Lubień - Myślenice, Pstrąg & Lipień, lipiec-grudzień 2006, rocznik 14, nr 34, str. 8-11 PDF (118kB) UPDATED! (luty 2007)

Dorota Gatkowska-Jeleńska, Józef Jeleński: Naturalna estetyka zbiorników retencyjnych deszczówki. Zeszyty naukowo techniczne SITK RP, seria materiały konferencyjne Nr 77/2006 (zeszyt 131) str.35-51 PDF (9,2MB)

Józef Jeleński: Przykłady niewłaściwego użycia gabionów. Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP, seria materiały konferencyjne Nr 77/2006 (zeszyt 131) str.109-114 PDF (1,9MB)

Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Adam Łaptaś: Zmiany koryta rzeki Raby na odcinku objętym przebudową drogi Myślenice-Lubień. Referat w Warsztatach Geomorfologicznych "Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?" Pińczów - dolina Nidy, 26-28 października 2006

Bartłomiej Wyżga, Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Jacek Zalewski: Zagrożenie dla zrównoważonego stanu środowiska cieków karpackich i proponowane działania zaradcze. Referat w Warsztatach Geomorfologicznych "Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?" Pińczów - dolina Nidy, 26-28 października 2006

Bartłomiej Wyżga, Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka, Jacek Zalewski: Dobre praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, Aura - Ochrona Środowiska 11/2006, str. 26-29

Józef Jeleński: W poszukiwaniu oryginalnych pstrągów potokowych: rasa myślenicka Salmo trutta dorothea. Komunikaty rybackie IRS 4/2007, str. 12-16 PDF (1,5MB)

Józef Jeleński: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod redakcją Mariana Mokwy i Wiesława Wiśniewolskiego, Dolnośląskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wrocław 2008, str. 33-40. PDF (16,6MB)

Józef Jeleński, Dorota Gatkowska-Jeleńska: Zastosowanie równań równowagi cieków żwirodennych dla zachowania naturalnego otoczenia dróg. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne nr 85/2008 (zeszyt 141) str. 57-84. PDF (5,1MB)

Dorota Gatkowska-Jeleńska, Józef Jeleński: Formalne i obiektywne bariery adekwatnego składu betonu. Materiały konferencji "Dni betonu" Stowarzyszenia Producentów Cementu, Kraków, 2008, str: 355-370. PDF (1MB)

Józef Jeleński, Dorota Gatkowska-Jeleńska: Wykorzystanie metod geomorfologii fluwialnej do planowania zabezpieczeń komunikacyjnych budowli liniowych przez powodzią w terenach górzystych. Materiały Konferencyjne Polskiego Kongresu Drogowego, Zakopane, 30.03 do 1.04.2011. PDF (2,4MB)

Józef Jeleński: Kształtowanie rozwiązań wariantowych w ochronie przed powodzią w kontekście ochrony środowiska, Materiały Sympozjum Ogólnokrajowego HYDROTECHNIKA XIII'2011, Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznych FSNT w Katowicach, Ustroń, 17-19 maja 2011. PDF (3MB)

Józef Jeleński: Naprawianie rzeki górskiej, "Sztuka Łowienia" nr 2/2012(13), str. 36-38. PDF (0,9MB)

Józef Jeleński: Zaniedbane rzeki górskie, Zielona Małopolska - dodatek do Gazety Wyborczej z dnia 2013-05-31 (nr 125.7854), str. 5. PDF (1,7MB)

Materiały niepublikowane

Józef Jeleński: Częściowe odtworzenie aluwialnego charakteru dna potoku Kobylok w Myślenicach, w km 0+052 do 0+230. Rękopis: Myślenice, 2006-02-15 PDF (4,4MB)

Józef Jeleński: Raport: Temperatura wody w rzece Rabie w przekroju jazu elektrowni w Myślenicach od 29 lipca 2005 do 28 lipca 2006. Rękopis: Myślenice, 2006-07-31 PDF (175kB)

Józef Jeleński: Zalecenia dotyczące stanu technicznego budowli regulacyjnych na odcinku od ujścia potoku Krzczonówka do jazu w Myślenicach. Rękopis: Myślenice, 2006-08-30 PDF (1,7MB)

Józef Jeleński: Poprawa warunków termicznych rzeki Raby w obwodzie rybackim nr 2, poprzez zachowanie i rozwój zabudowy biologicznej koryta rzeki. Wrzesień 2007. PDF (7MB)

Józef Jeleński: Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Materiały szkoleniowe. Luty 2009. PDF (3,6MB)